Vanaf 1 oktober 2014 is voor ontwerp, levering en onderhoud van warmtepompinstallaties de BRL 6000-21 van kracht. Graag lichten wij toe wat deze certificering inhoudt, wat de consequenties voor uw organisatie zijn en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.

BRL 11000 en BRL 6000-21 certificering in een notendop

Als onderdeel van de Algemene Maatregel Van Bestuur Bodemenergiesystemen, mogen broninstallaties vanaf 1 oktober 2014 uitsluitend worden aangelegd door BRL 11000 (ondergronds) en BRL 6000-21 (bovengronds) gecertificeerde bedrijven. Deze certificering is in het leven geroepen om de kwaliteit van bodemenergiesystemen te verhogen en de prestaties van de installaties te waarborgen. Ook na oplevering van de installatie blijft de leverancier aansprakelijk voor de prestaties van het door hem geleverde concept. Deze kwaliteitswaarborging vinden wij een uitstekende ontwikkeling!

Certificering BRL 11000 (ondergronds)

De BRL 11000 stelt dat werkzaamheden die rechtstreeks met de energieopslag te maken hebben (zoals ontwerpen, boren, leidingaanleg, bekabeling, regeling, inbedrijfstelling en dergelijke) nooit mogen worden uitbesteed aan bedrijven die niet gecertificeerd zijn. Dit betekent dat alle boorbedrijven, bodem-adviseurs en soortgelijke partijen gecertificeerd moeten zijn!

Certificering BRL 6000-21 (bovengronds)

De BRL 6000-21 geeft aan dat er voor het bovengrondse deel van de installatie minimaal één bedrijf gecertificeerd moet zijn binnen de hele scope van ontwerp, realisatie, inbedrijfstelling en beheer. Deze partij neemt de verantwoordelijkheid voor de gehele bovengrondse installatie op zich, dus ook voor het werk van de niet-gecertificeerde partijen. Binnen het bovengrondse deel mogen dus wél zaken worden ingehuurd, mits deze door het BRL 6000-21 gecertificeerde bedrijf worden gecontroleerd en verantwoord.

Vastlegging SPF tijdens ontwerp en bij jaarlijkse controle

Eén van de plichten is de bepaling en vastlegging van de prestaties van de installatie aan de hand van de Seasonal Performance Factor (het reële rendement van een warmtepomp). Deze wordt tijdens het ontwerp bepaald en vastgelegd en vervolgens elk jaar tijdens het beheer gecontroleerd en vastgelegd. Deze controle en vastlegging mag uitsluitend door een gecertificeerde partij worden uitgevoerd en moet uiteraard aantonen dat de installatie presteert zoals vooraf overeengekomen is.

Certificering Techneco

Techneco is met DEKRA een overeenkomst tot certificering aangegaan op zowel het gebied van ontwerp, beheer, en onderhoud van bovengrondse systemen. De uitvoer van de ondergrondse systemen wordt door Techneco uitbesteed aan een gecertificeerd boorbedrijf. Techneco is gecertificeerd op alle deelgebieden van de BRL 6000-21, dus zowel voor het ontwerp, het installeren en het beheer van grote en kleine installaties.

De zes deelgebieden zijn
  • Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein);
  • Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein);
  • Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein);
  • Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot);
  • Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (installeren, groot);
  • Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot).
Wat kunnen wij betekenen voor installateurs?

Techneco is al 20 jaar leverancier van warmtepompen inclusief bron en afgiftesysteem. Wij zijn er altijd voorstander van geweest om het totaalontwerp bij één partij onder te brengen, zodat een goed werkend systeem wordt gerealiseerd.

Als vanouds bent u ook nu voor al uw projecten met warmtepompen bij Techneco aan het juiste adres. Uw project is vanaf ontwerp tot en met onderhoud bij ons in goede handen.

Als u zelf niet gecertificeerd bent, kunnen wij de verantwoordelijkheid voor de installatie overnemen. Hierdoor wordt de certificeringsplicht voor u overbodig en kunt u warmtepompinstallaties blijven installeren. Uiteraard kunnen wij alleen maar instaan voor een goed werkende installatie als zowel de bron, de warmtepomp en het afgiftesysteem door ons zijn ontworpen en geleverd.

Bent u zelf gecertificeerd en wilt u alleen een onderdeel van de complete installatie door ons laten uitvoeren, dan kan dat uiteraard ook.

Kortom: wij staan graag voor u klaar om samen mooie warmtepompprojecten te realiseren.

Heeft u nog vragen: bel gerust onze verkoopbinnendienst

ISO 9001:2000

Techneco hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van haar producten en diensten. Sinds 2003 is Techneco ISO 9001:2000 gecertificeerd. De ISO 9001:2000 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem en het beleid van de organisatie. Daarbij staat klantentevredenheid voorop. Techneco streeft een continue verbetering na van zowel de organisatie als de door haar geleverde producten en diensten.

VCA**

Het VCA- certificaat toont aan dat de organisatie voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als die van onderaannemers.

F-gassen

Installatie, reparatie en onderhoud aan koudecircuits mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door F-gassen erkende bedrijven. Techneco is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen. Voor meer informatie: www.stek.nl

ioMM

Video over Certificering